กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการฝึกอบรมครูที่สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา