เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ชาลี สำรองทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

เป็นการฝึกอบรมครูที่สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา