กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

ชาลี สำรองทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการฝึกอบรมครูที่สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา