วิทย์ ม.1 (ครูวรนุช)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังตาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1