homeการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กศ.บป. 2/62
personperson_add
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กศ.บป. 2/62

ผู้สอน
ปัญญ์ชลี เต่าทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กศ.บป. 2/62

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40030

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างการโต้ตอบกับผู้ใช้แบบกราฟิกด้วยคำสั่ง เมนูคำสั่ง แบบฟอร์ม การทำงานเชิงวัตถุ และภาษามนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลการใช้งาน สภาวะแวดล้อมของการใช้งานที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานและส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)