homeการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กศ.บป. 2/62
person
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กศ.บป. 2/62

ผู้สอน
ปัญญ์ชลี เต่าทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กศ.บป. 2/62

Class ID
40030

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างการโต้ตอบกับผู้ใช้แบบกราฟิกด้วยคำสั่ง เมนูคำสั่ง แบบฟอร์ม การทำงานเชิงวัตถุ และภาษามนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลการใช้งาน สภาวะแวดล้อมของการใช้งานที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานและส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)