home427-412 Population and Health Management (ประชากรและการจัดการสุขภาพ)
person
427-412 Population and Health Management (ประชากรและการจัดการสุขภาพ)

ผู้สอน
Anlaya Smuseneto
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
427-412 Population and Health Management (ประชากรและการจัดการสุขภาพ)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
40061

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา....สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)