วิทยาศาสตร์ ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.2    โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1