กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

ชาลี สำรองทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกอบรมครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์