กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกอบรมครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์