วิทยาศาสตร์ ม.1 (ครูนันท์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์  โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่