ม.2 หิน

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.๒ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์