วิทยาศาสตร์ ม.1(ครูนงลักษณ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1