home441-309 Marketing Management 2/2562
person
441-309 Marketing Management 2/2562

ผู้สอน
ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
441-309 Marketing Management 2/2562

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
40166

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การบริหารการตลาด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)