homeแบบสอบถามเก็บข้อมูลโครงงานฐานวิจัย
personperson_add
แบบสอบถามเก็บข้อมูลโครงงานฐานวิจัย

ผู้สอน
นาง สวรรยา ดาแลหมัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
แบบสอบถามเก็บข้อมูลโครงงานฐานวิจัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40176

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นเครื่องมือใน การเก็บข้อมูลในการทำโครงงานฐานวิจัย เรื่อง ศึกษาแนวทางการจัดการภูเขาบอฆ๊ะ เพื่อการท่องเที่ยว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)