homeวิชาวาทการ 4/1 ปี 62/2
personperson_add
วิชาวาทการ 4/1 ปี 62/2

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาวาทการ 4/1 ปี 62/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40183

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน
  ศึกษาความมุ่งหมาย หลักการพูดแบบต่าง ๆ การใช้ภาษา  การใช้เสียง  การเสริมบุคลิกภาพและมารยาทในการพูด  หลักเกณฑ์การเตรียมและวิธีฝึกการพูดในชีวิตประจำวัน การพูดในที่สาธารณะให้สัมฤทธิ์ผลอย่างสร้างสรรค์

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)