homeวิชาวาทการ 4/1 ปี 62/2
person
วิชาวาทการ 4/1 ปี 62/2

ผู้สอน
เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาวาทการ 4/1 ปี 62/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
40183

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายวิชา
  ศึกษาความมุ่งหมาย หลักการพูดแบบต่าง ๆ การใช้ภาษา  การใช้เสียง  การเสริมบุคลิกภาพและมารยาทในการพูด  หลักเกณฑ์การเตรียมและวิธีฝึกการพูดในชีวิตประจำวัน การพูดในที่สาธารณะให้สัมฤทธิ์ผลอย่างสร้างสรรค์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)