homeจุลชีววิทยาทางอาหารสำหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
personperson_add
จุลชีววิทยาทางอาหารสำหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้สอน
person
นางสาว ขนิษฐา หมวดเอียด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
จุลชีววิทยาทางอาหารสำหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

หมายเลขของวิชา (Class ID)
40350

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่ใช้ในการแปรรูป การเสื่อมเสียและการเน่าเสียของอาหาร การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร โรคอาหารเป็นพิษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)