นักเรียนพยาบาล

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเอกสารการตรวจสภาพจิต  ประกอบกับหนังสือยืมเรียน   

ตั้งข้อคำถามที่เป็นปัญหาในการสัมภาษณ์ผู้ป่วย