home01132170 Management Accounting หมู่800
personperson_add
01132170 Management Accounting หมู่800

ผู้สอน
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
01132170 Management Accounting หมู่800

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40382

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คำอธิบายชั้นเรียน

.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)