homeวิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) (ว30121)
personperson_add
วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) (ว30121)

ผู้สอน
person
นาง ศรีภา สายซอ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) (ว30121)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40404

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมี พื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)