home441-208 Operation Management 2/2562
personperson_add
441-208 Operation Management 2/2562

ผู้สอน
person
ดร. รัญชิดา สังขดวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
441-208 Operation Management 2/2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40407

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การนำทฤษฎีและเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการวางแผนทางธุรกิจ และตัดสินใจแก้ปัญหา การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ ระบบการดำเนินงาน เทคนิคการพยากรณ์ การออกแบบ การวางแผนและการควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)