homeภาษาไทย (ท ๒๓๑๐๒)
personperson_add
ภาษาไทย (ท ๒๓๑๐๒)

ผู้สอน
person
นางสาว ลัดดา อรรคราช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย (ท ๒๓๑๐๒)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40410

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์

คำอธิบายชั้นเรียน
      ประเมินความถูกต้องของข้อมูลจากเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล วิเคราะห์ ตีความประเมินคุณค่าจากงานเขียน 

มีมารยาทในการอ่าน เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งเรื่องต่างๆ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน เขียนรายงานและโครงงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีมารยาทในการเขียน พูดในโอกาสต่างๆ พูดโน้มน้าว ศึกษาคำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ แต่งบทร้อยกรอง สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานและบอกคุณค่าบทร้อยกรอง โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสืบค้นความรู้ การจดบันทึก ใช้ความสามารถในการคิดการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน เพื่อเห็นคุณค่าของภาษาไทย นำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจในภาษาไทย และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)