1201306 Information Technology Research Methods 2/2562


ผู้สอน
Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 12 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1201306 Information Technology Research Methods 2/2562

Class ID
40492

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

แนวคิดของวิธีการทางสถิติ ชนิดของข้อมูล เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง สถิติการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการทดลอง สถิติอนุมาน การแปลงข้อมูล เครื่องมือทางสถิติ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ กรณีศึกษาการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรัชญาและแนวคิดของการวิจัย วิธีการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย ประเภทของการวิจัยเครื่องมือวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์การประเมินผลงานวิจัยการเขียนงานวิจัยการเสนอผลการวิจัย และการฝึกงานข้อเสนอโครงการวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Concepts of statistical methods, data types, sampling techniques, experimental statistics, data analyses, experimental designs, inferential statistics, data transformation, statistical tools, results presentation, and research case studies of information technology, philosophy and concept of research methodology, research, research types, research tools, data collection and analysis procedure in information technology domain, research evaluation, research writing, research presentation, and research proposal practicum in the field of information technology.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)