ม.2 วิทยาศาสตร์ (ครูนรากรณ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ชั้น ม. 2 โลกและการเปลี่ยนแปลง