Advanced Translation การแปล 2 นิสิตชั้นปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

1003213       การแปลระดับสูง                                                                                                       3(2-2-5)

                     Advanced Translation

                       ฝึกแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับข้อความที่ยากขึ้นและยาวขึ้น จากงานเขียนประเภทต่างๆ โดยเลือกใช้คำ สำนวนและประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการที่ได้ศึกษามาฝึกการแปลตามหลักที่ได้ศึกษาโดยเพิ่มระดับความยากของข้อความให้สูงขึ้น