homeAdvanced Translation การแปล 2 นิสิตชั้นปีที่ 3
person
Advanced Translation การแปล 2 นิสิตชั้นปีที่ 3

ผู้สอน
นาง สายฝน ทรงเสี่ยงไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Advanced Translation การแปล 2 นิสิตชั้นปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4061

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

1003213       การแปลระดับสูง                                                                                                       3(2-2-5)

                     Advanced Translation

                       ฝึกแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับข้อความที่ยากขึ้นและยาวขึ้น จากงานเขียนประเภทต่างๆ โดยเลือกใช้คำ สำนวนและประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการที่ได้ศึกษามาฝึกการแปลตามหลักที่ได้ศึกษาโดยเพิ่มระดับความยากของข้อความให้สูงขึ้น

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)