homeAdvanced Translation การแปล 2 นิสิตชั้นปีที่ 3
personperson_add
Advanced Translation การแปล 2 นิสิตชั้นปีที่ 3

ผู้สอน
นาง สายฝน ทรงเสี่ยงไชย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Advanced Translation การแปล 2 นิสิตชั้นปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4061

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

1003213       การแปลระดับสูง                                                                                                       3(2-2-5)

                     Advanced Translation

                       ฝึกแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับข้อความที่ยากขึ้นและยาวขึ้น จากงานเขียนประเภทต่างๆ โดยเลือกใช้คำ สำนวนและประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการที่ได้ศึกษามาฝึกการแปลตามหลักที่ได้ศึกษาโดยเพิ่มระดับความยากของข้อความให้สูงขึ้น

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)