โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

-ทบทวนสถิติและการวิจัยเบื้องต้น

-การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย