การบริหารจัดการความขัดแย้งสาธารณะ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เป็นช่องทางหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน