homeการบริหารจัดการความขัดแย้งสาธารณะ
person
การบริหารจัดการความขัดแย้งสาธารณะ

ผู้สอน
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารจัดการความขัดแย้งสาธารณะ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4064

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้เป็นช่องทางหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)