homeการบริหารจัดการความขัดแย้งสาธารณะ
personperson_add
การบริหารจัดการความขัดแย้งสาธารณะ

ผู้สอน
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารจัดการความขัดแย้งสาธารณะ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4064

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เป็นช่องทางหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)