นางสาว กรรณิกา นวลพุดซา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กำลังศึษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๔/๑  เลขที่ ๗