นางสาว กรรณิกา นวลพุดซา

คำอธิบายชั้นเรียน

กำลังศึษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๔/๑  เลขที่ ๗