homeวิทยาศาสตร์
personperson_add
วิทยาศาสตร์

ผู้สอน
person
นางสาว ทองประกาย กัสโก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์

หมายเลขของวิชา (Class ID)
40666

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
                                         คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
                  ว21102วิทยาศาสตร์2                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                      เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
     ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับงาน พลังงาน การถ่ายโอนความร้อน การขยายตัวของวัตถุ การดูดกลืนแสง การคายความร้อน แรง แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ ส่วนประกอบ และการแบ่งชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิของอากาศและความชื้น ความกดอากาศและ ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพยากรณ์อากาศ ผลของลมฟ้าอากาศที่ก่อให้เกิดภาวะโลก ร้อน รูโหว่ โอโซน ฝนกรดที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
              รหัสตัวชี้วัด
                    ว 4.1 ม.1/1-2
                    ว 5.1 ม.1/1-4
                    ว 6.1 ม.1/1-7
                    ว 8.1 ม.1/1-9
              รวม 22 ตัวชี้วัด 

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)