เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

1.     คำอธิบายรายวิชา                 

         พื้นฐานการวิจัย ประเภทการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสมผสาน โดยเน้นงานวิจัยในสาขาวิชาของนิสิต การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย

            The fundamentals of research, types of research, mixed methods; qualitative and quantitative designs of research in students’ field of study, proposal and research report writing, ethics of researchers

2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา    

มีความรู้และความเข้าใจในหลักการการวิจัย ประเภทการวิจัย พื้นฐานการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสมผสาน  มีความสามารถในการออกแบบวิธีการวิจัย การเขียนโครงร่าง และเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีความสามารถในการใช้สถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน มีความสามารถเขียนรายงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย

3. วัตถุประสงค์

เพื่อให่นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในหลักการการวิจัย ประเภทการวิจัย พื้นฐานการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสมผสาน  

2 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และในการออกแบบวิธีการวิจัย การเขียนโครงร่าง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล และความสามารถในการใช้สถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน

เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

4   เพื่อให้นิสิตมีความสามารถเขียนรายงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย