homeคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
personperson_add
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

ผู้สอน
นาย นัฐกูล วงศ์พุทธะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4077

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2545

(ปรับปรุง พ.ศ.2546)

รหัสวิชา  2201-2401   ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม

 

 

จัดทำโดย

นายนัฐกูล วงศ์พุทธะ

 

 

 

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   กศน.อำเภอม่วงสามสิบ

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้

 

 

 

 

£  เห็นควรอนุญาตให้ใช้จัดการเรียนการสอนได้

£  เห็นควรปรับปรุงดังเสนอ

£  อื่น ๆ  .....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

                                                                             ......................................................

                                                                                    (นางเพ็ญประภา จตุรัส)

                                                                                       นายทะเบียน ปวช.

                                                                                  ............./............../...............

 

 

 

 

 

 

 

 

£  อนุมัติให้ใช้จัดการเรียนการสอนได้

£  อื่น ๆ  .....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

                                                                          ......................................................

                                                                                  (นายเฉลิมพล อ่อนละออ)

                                                               ผู้อำนวยการศูนย์การนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                                                                                    อำเภอม่วงสามสิบ

                                                                                ............./............../...............

 

คำนำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้ประกาศใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2542 เป็นต้นมา ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมไว้อย่างชัดเจน ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 24 (4) ว่า“จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆอย่างได้สัดส่วน สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 3D ไว้ในทุกวิชา” นอกจากนี้ กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนต้องเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ แผนการเรียนรู้ฉบับนี้มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์และคำอธิบายรายวิชา  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาชีพ สาขางาน ที่ผู้เรียนสาขางานคอมพิวเตอร์จะต้องเรียนวิชานี้ 

โดยเนื้อหาประกอบด้วย  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล  ความหมายและหน้าที่ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ   ตลอดจนสมรรถนะที่พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียน  กระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษา  สื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการสอน

ผู้จัดทำพยายามอย่างยิ่งที่จะให้แผนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้นเป็นแผนการสอนที่สมบูรณ์  เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

 

 

         นายนัฐกูล วงศ์พุทธะ

    ครูประจำกลุ่ม ปวช.

  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

เรื่อง                                                                                                              หน้า

คำนำ                                                                                                             ก

สารบัญ                                                                                                           ข

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ลักษณะรายวิชา                                                                1

หน่วยการเรียนรู้ และสมรรถนะประจำหน่วย                                                        2

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา                                                                                  8

โครงการจัดการเรียนรู้ ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้                   10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

ลักษณะรายวิชา

ชื่อรายวิชา   คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น       รหัสวิชา       2201-2401    

ระดับชั้น  ปวช. 1 เทอม 1         สาขาวิชา พณิชยกรรม    แผนกวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เวลาศึกษาจำนวน     6   ชั่วโมง/สัปดาห์                               จำนวนชั่วโมงรวม    3   สัปดาห์

รวมทั้งสิ้น      18    ชั่วโมง                                             จำนวน           2 (6)    หน่วยกิต(ชั่วโมง)          

 

จุดประสงค์รายวิชา

1.       รู้หลักการและพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.       รู้ความหมาย หน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ

3.       มีทักษะในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

4.       มีทักษะในการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ได้

5.       มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้

สมรรถนะของรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ เครื่องคอมพิวเตอร์  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ  การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์  Control  Panel  และการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้

2.       จำแนกประเภทระบบปฏิบัติการแต่ละโปรแกรม

3.       ติดตั้งและใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ  Windows XPเพื่อจัดระบบงานเครื่องคอมพิวเตอร์

4.       น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน

5.       มีความตระหนัก เห็นความสำคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง

6.       ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ขยันและอดทน รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต

7.       รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัย คุณธรรมจริยธรรม  และเจตคติที่ดี

 

 

2

หน่วยการจัดการเรียนรู้และสมรรถนะประจำหน่วย

รหัสวิชา  2201-2401  วิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น   จำนวน  2  หน่วยกิต  6  ชม./สัปดาห์

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

สมรรถนะ

แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้

1.อธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

2.บอกหน้าที่ของบุคลากรคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ ได้

 

ด้านทักษะ

3.เขียนระบบคอมพิวเตอร์ได้

4.แยกประเภทของคอมพิวเตอร์ตามลักษณะต่าง ๆ ได้

5.เขียนรายละเอียดฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ได้

6.แยกประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/มุ่งพัฒนาคุณลักษณะ 3D

7.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ได้อย่างถูกต้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

10.มีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการปฏิบัติงาน

 


3

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

2

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

สมรรถนะประจำหน่วย

เข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และบอกอุปกรณ์ต่อพ่วง

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้

1.อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

2.บอกหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงได้

 

ด้านทักษะ

3.ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทเครื่องพิมพ์ได้

4.แยกเครื่องพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ได้

5.ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทลำโพงได้

6.ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทสแกนเนอร์ได้

7.ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทกล้องดิจิตอลได้

8.ประยุกต์ใช้งานสื่อบันทึกข้อมูลประเภทต่าง ๆได้

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/มุ่งพัฒนาคุณลักษณะ 3D

9.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างคุ้มค่า ประหยัด ได้อย่างถูกต้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10.ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

12.มีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการปฏิบัติงาน

 

 


4

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม


3

โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สมรรถนะประจำหน่วย

ใช้โปรแกรมปฏิบัติการแบบเท็กซ์โหมดและกราฟิกโหมด

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้

1.อธิบายความหมายของโปรแกรมระบบปฏิบัติการได้

2.บอกหน้าที่ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการได้

ด้านทักษะ

3.เขียนคุณลักษณะของโปรแกรมระบบปฏิบัติการได้

4.แยกประเภทของระบบปฏิบัติการประเภทต่าง ๆได้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/มุ่งพัฒนาคุณลักษณะ 3D

5.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ ได้อย่างถูกต้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

8.มีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการปฏิบัติงาน

 

4

ระบบปฏิบัติการ  Windows  XP

สมรรถนะประจำหน่วย

ใช้งานโปรแกรมในระบบปฏิบัติการ Windows XP

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้

1.อธิบายวิธีการ Log on  เข้าใช้งานได้

2.บอกส่วนต่าง ๆของหน้าต่างแสดงผล Windows XP ได้

3.อธิบายวิธีการปรับแต่งทาสก์บาร์ได้

4.อธิบายการเรียกใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ


5

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 

 

ด้านทักษะ

5.สามารถ Log on เพื่อเข้าใช้งานได้

6.ปรับแต่งหน้าตาการแสดงผลของ Windows XP ได้

7.ปรับแต่งทาสก์บาร์ได้

8.เรียกใช้งานโปรแกรมต่าง ๆด้

9.สามารถออกจาก Windows XP  ได้

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/มุ่งพัฒนาคุณลักษณะ 3D

10.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ ได้อย่างถูกต้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11.ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

12.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

13.มีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการปฏิบัติงาน

5

การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์

สมรรถนะประจำหน่วย

จัดการไฟล์และโฟลเดอร์ด้วย Windows  Explorer

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้

1.อธิบายการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ได้

2.บอกคุณสมบัติของไฟล์แต่ละชนิดได้

3.บอกคุณสมบัติของโฟลเดอร์ได้

 


6

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 

 

ด้านทักษะ

4.สามารถจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ได้

5.สามารถปรับแต่งคุณสมบัติของไฟล์ได้

6.สามารถปรับแต่งคุณสมบัติของโฟลเดอร์ได้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/มุ่งพัฒนาคุณลักษณะ 3D

7.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกปรับแต่งไฟล์และโฟลเดอร์ ได้อย่างถูกต้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

10.มีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการปฏิบัติงาน

6

Control  Panel

สมรรถนะประจำหน่วย

ปรับแต่งค่าการทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์จาก Control Panel

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้

1.อธิบายหลักการทำงานของคอนโทรลพาเนลได้

2.บอกวิธีการเข้าใช้งานคอนโทรลพาเนลได้

ด้านทักษะ

3.สามารถปรับแต่งคุณสมบัติของเมาส์ได้

4.สามารถปรับแต่งคุณสมบัติของแป้นพิมพ์ได้

5.สามารถติดตั้งโปรแกรมได้

6.สามารถลบโปรแกรมได้

 


7

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/มุ่งพัฒนาคุณลักษณะ 3D

7.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกปรับแต่ง Control Panel  และการติดตั้งโปรแกรม ได้อย่างถูกต้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

7

การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้

สมรรถนะประจำหน่วย

สามารถใช้โปรแกรมยูทิลิตี้

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/

ด้านความรู้

1.อธิบายหลักการทำงานของโปรแกรมยูทิลิตี้

2.บอกวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้

ด้านทักษะ

3.สามารถเรียกใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ได้

4.สามารถติดตั้งโปรแกรมยูทิลิตี้ได้

5.สามารถลบโปรแกรมยูทิลิตี้ได้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/มุ่งพัฒนาคุณลักษณะ 3D

6.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ได้อย่างถูกต้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

 

 

8

ตารางการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา

รหัสวิชา  2201-2401  วิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น   จำนวน  2  หน่วยกิต  6  ชม./สัปดาห์

 

 

หน่วยที่

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์

เวลา (ชม.)

พุทธิพิสัย

ทักษะพิสัย

จิตพิสัย

ความรู้

ความเข้าใจ

นำไปใช้

วิเคราะห์

สังเคราะห์

ประเมินค่า

รวม

1

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

1.1  องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

/

/

/

-

-

-

-

2

-

 

 

1.2  ประเภทของคอมพิวเตอร์

/

/

/

-

-

-

-

-

-

 

 

1.3 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

/

/

/

-

-

-

-

-

-

 

2

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

2.1  หลักการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วง

/

/

/

-

-

-

-

2

-

-

 

2.2  ประเภทของเครื่องพิมพ์

/

/

/

 

 

 

-

-

-

 

 

2.3  สื่อบันทึกข้อมูล

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

3

โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

3.1  ความหมายและหน้าที่ของ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

 

โปรแกรมระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  ประเภทของระบบปฏิบัติการ

/

/

/

-

-

-

-

1

-

-

4

ระบบปฏิบัติการ  Windows XP

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

4.1 การ Log on  เข้าใช้งาน

/

/

/

-

-

-

-

3

-

-

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)