การบัญชีต้นทุน 1


ผู้สอน
ผศ. ธนิดา ภู่แดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบัญชีต้นทุน 1

Class ID
40788

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

บช 3005203 การบัญชีต้นทุน 1 3(3-0-6) AC 3005203 Cost Accounting 1 ความสำคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่างๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องสอบผ่าน บช 3005104 การบัญชี 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)