homeการบัญชีต้นทุน
personperson_add
การบัญชีต้นทุน

ผู้สอน
ผศ. ธนิดา ภู่แดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบัญชีต้นทุน

หมายเลขของวิชา (Class ID)
40788

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เนื้อหาของตำรานี้ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 12 บท คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน ระบบบัญชีต้นทุนและการจัดทำงบการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ การบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ลักษณะทั่วไปของระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต การบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การงบประมาณ การกำหนดต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง และระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานและการรายงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)