homeสังคมศึกษา ส33102
person
สังคมศึกษา ส33102

ผู้สอน
นางสาว รัตนา ภิญโย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา ส33102

หมายเลขของวิชา (Class ID)
40820

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
                               คำอธิบายรายวิชา

ส33102 สังคมศึกษา 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาและหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเองและการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์การเมืองและสันติภาพ พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 และพุทธศาสนสุภาษิต ศึกษาประวัติสาวก สาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่างในพระพุทธศาสนา ศึกษาคุณค่าและความสำคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก การเชื่อมั่นต่อผลของการทำความดีความชั่ว ศึกษาประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ การเห็นคุณค่า เชื่อมั่นและมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา ศึกษาหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของแต่ละศาสนาศึกษา การเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาสังคม การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีถูกต้องตามหลักศาสนพิธี การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สัมมนาและเสนอแนวทางในการธำรงรักษา ศาสนาที่ตนนับถืออันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียน ฝึกการสังเกต การตอบคำถามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนและผู้อื่นเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมเพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม

ตัวชี้วัด ส 1.1 ม.4-6/6,ม.4-6/7,ม.4-6/8,ม.4-6/14,ม.4-6/15,ม.4-6/17,ม.4-6/21,ม.4-6/22 ส 1.2 ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/4,ม.4-6/5

รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)