homeหลักการตลาด
personperson_add
หลักการตลาด

ผู้สอน
ผศ. วนิดา เพิ่มศิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการตลาด

หมายเลขของวิชา (Class ID)
40858

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมาย และความสำคัญของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่างหนึ่ง โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ส่วนประสมทาง การตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดและประเภทของตลาด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)