ภาษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับครู


ผู้สอน
Ed Tech
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับครู

Class ID
4088

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา

แนวคิด  ทฤษฎี  การออกแบบ การสร้าง    การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งการเรียนรู้  การออกแบบ   การสร้าง การนำไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)