เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับครู

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิด  ทฤษฎี  การออกแบบ การสร้าง    การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งการเรียนรู้  การออกแบบ   การสร้าง การนำไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน