ภาษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับครู

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด  ทฤษฎี  การออกแบบ การสร้าง    การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งการเรียนรู้  การออกแบบ   การสร้าง การนำไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน