ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 (1/2555)

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนเปิดเติมวิชาคอมพิวเตอร์