การนิเทศครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3