เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การนิเทศครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3