home6001301 ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/62
personperson_add
6001301 ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/62

ผู้สอน
person
อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
6001301 ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/62

หมายเลขของวิชา (Class ID)
40950

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความสำคัญของการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย การนำเสนอเค้าโครง การเขียนเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ การบันทึกและแก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ หรือโปรแกรมตารางงาน การใช้คำสั่งประมวลผลข้อมูลให้ได้ค่าสถิติที่ต้องการ การออกรายงานสถิติเชิงข้อความและแผนภูมิ การเขียนรายงานการวิจัย ตลอดจนการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)