home*931-308 จิตวิทยาการบริหารและจิตวิทยาองค์การ
personperson_add
*931-308 จิตวิทยาการบริหารและจิตวิทยาองค์การ

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
*931-308 จิตวิทยาการบริหารและจิตวิทยาองค์การ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
40957

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารยุคใหม่ ทฤษฎีแรงจูงใจ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร การวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในองค์การ จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ เทคนิคการนำหลักจิตวิทยาและจิตวิทยาการให้คำปรึกษามาใช้ในการบริหารงานในองค์การ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)