home*931-308 จิตวิทยาการบริหารและจิตวิทยาองค์การ
person
*931-308 จิตวิทยาการบริหารและจิตวิทยาองค์การ

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
*931-308 จิตวิทยาการบริหารและจิตวิทยาองค์การ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
40957

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารยุคใหม่ ทฤษฎีแรงจูงใจ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร การวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในองค์การ จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ เทคนิคการนำหลักจิตวิทยาและจิตวิทยาการให้คำปรึกษามาใช้ในการบริหารงานในองค์การ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)