home931-314 การบริหารสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
personperson_add
931-314 การบริหารสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา

ผู้สอน
person
รศ.ดร. โกสุม สายใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
931-314 การบริหารสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา

หมายเลขของวิชา (Class ID)
40962

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทักษะการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเชียนและประชาคมโลก ความรู้ในการจัดระบบการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ มุ่งเน้นการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศและเป็นนานาชาติ เพื่อการเทียบโอนหน่วยการเรียน การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา การวิจัยและการส่งเสริมวัฒนธรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)