4110434 การวิจัยดำเนินการ 1


ผู้สอน
อาจารย์ ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
4110434 การวิจัยดำเนินการ 1

Class ID
41037

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา
คำอธิบายรายวิชา ตัวแบบการวิจัยดำเนินการ กำหนดการเชิงเส้น ภาวะคู่กัน การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดงาน การตัดสินใจ และทฤษฎีเกม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)