อ21101 ภาษาอังกฤษ 3


ผู้สอน
นาย พีรพล พราหมเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ21101 ภาษาอังกฤษ 3

Class ID
41048

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา
        ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำเเนะนำ คำชี้้้เเจง เเละคำอธิบาย เขียนประโยคหรือข้อความเเละความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งเเวดล้อม สนทนาเเลกเปลี่ยนข้อมูล กล่าวทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดเเทรกอย่างสุภาพ การชักชวน เเละเเนะนำบุคคล พูด-เขียน เเสดงความต้องการ เสนอเเละให้ความช่วยเหลือตอบรับ เเละปฏิเสธการช่วยเหลือบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม ใช้ภาษา นำ้เสียง เเละกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล เปรียบเทียบเเละอธิบายความเหมือนความเเตกต่าง การออกเสียงประโยคต่างๆตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค้นคว้า รวบรวม สรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริง เเละการนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริง ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นรอบตัว ใช้ภาษาในการสืบค้น หาความรู้ เพื่อศึกษาต่อเเละประกอบอาชีพ 
        ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา บรรยาย สนทนา สื่อสารโดยใช้โครงสร้างทางภาษา น้ำเสียง เเละกริยาท่าทางอย่างเหมาะสม ใช้ความรู้เป็นเเนวทางในการศึกษาต่อเเละประกอบอาชีพ
        มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ เห็นคุณค่าเเละประโยชน์ของการเรียนภาษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)