homeว30132 วิทยาการคำนวณ 2 ม.6/1-6/7 (ทุกแผนการเรียน)
person
ว30132 วิทยาการคำนวณ 2 ม.6/1-6/7 (ทุกแผนการเรียน)

ผู้สอน
ครู อภิชาติ ศุภลักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว30132 วิทยาการคำนวณ 2 ม.6/1-6/7 (ทุกแผนการเรียน)

Class ID
41238

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เทคโนโลยี (วิทยํากํารคำนวณ) กลุ่มสําระกํารเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต


ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรมการสร้างชิ้นงานและเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่คำนึงถึงจริยธรรมลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย หลักการของปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด ว. 4.2เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม
รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)