ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 : ครูผู้สอน ครูสุธะนะ พามนตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย