หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 : ครูผู้สอน ครูสุธะนะ พามนตรี

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4  ปีการศึกษา  2555

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย