เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเพิ่มเติม ง23210 ดอกไม้ประดิษฐ์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

คำอธิบายรายวิชา

การเรียนรายวิชาดอกไม้ประดิษฐ์  มีจุดประสงค์ให้นักเรียนสามสารถประดิษฐ์ดอกไม้ขั้นพื้นฐาน  เป็นแนวทางในการปฏิบัติขั้นสูงขึ้น  เพื่อประโยชน์ใช้สอยตามโอกาสต่างๆ  นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุชนิดต่างๆได้อย่างเหมาะสม

การศึกษางานดอกไม้ประดิษฐ์  นอกจากนักเรียนได้ความรู้และทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ แล้วนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนักเรียนยังสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง