homeวิชาเพิ่มเติม ง23210 ดอกไม้ประดิษฐ์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
วิชาเพิ่มเติม ง23210 ดอกไม้ประดิษฐ์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นาง พรประภา วัชรคุปต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาเพิ่มเติม ง23210 ดอกไม้ประดิษฐ์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4132

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

การเรียนรายวิชาดอกไม้ประดิษฐ์  มีจุดประสงค์ให้นักเรียนสามสารถประดิษฐ์ดอกไม้ขั้นพื้นฐาน  เป็นแนวทางในการปฏิบัติขั้นสูงขึ้น  เพื่อประโยชน์ใช้สอยตามโอกาสต่างๆ  นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุชนิดต่างๆได้อย่างเหมาะสม

การศึกษางานดอกไม้ประดิษฐ์  นอกจากนักเรียนได้ความรู้และทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ แล้วนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนักเรียนยังสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)