homeวิชาเพิ่มเติม ง23210 ดอกไม้ประดิษฐ์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
person
วิชาเพิ่มเติม ง23210 ดอกไม้ประดิษฐ์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นาง พรประภา วัชรคุปต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเพิ่มเติม ง23210 ดอกไม้ประดิษฐ์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4132

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

การเรียนรายวิชาดอกไม้ประดิษฐ์  มีจุดประสงค์ให้นักเรียนสามสารถประดิษฐ์ดอกไม้ขั้นพื้นฐาน  เป็นแนวทางในการปฏิบัติขั้นสูงขึ้น  เพื่อประโยชน์ใช้สอยตามโอกาสต่างๆ  นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุชนิดต่างๆได้อย่างเหมาะสม

การศึกษางานดอกไม้ประดิษฐ์  นอกจากนักเรียนได้ความรู้และทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ แล้วนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนักเรียนยังสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)