ม. 5/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ชาญณรงค์  แผนพุทธา เป็นผู้สอน