ห้องเรียนวิทย์ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

หองเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1