ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การตัดต่อวีดิทัศน์