ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์


ผู้สอน
นางสาว สุภาพร พลภักดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์

Class ID
41468

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ
คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาและการใช้งานคอมพิวเตอร์จากกล่องข้อความ (Dialogue box) การแก้ปัญหา (Troubleshooting) การช่วยเหลือ (Help) การนำเสนอและสาธิตงาน การเขียนใบสมัคร การลงทะเบยนและ กรอกข้อมูลออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)