ชั้น ม. 5/1

มีชัย ทาหอม

ร.ร.เขมราฐพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ใช้เฉพาะ ม. 5/1