คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555