ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (1/2555)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 วิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555