การทำงาน

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เริ่มเข้าสู่การทำงานใหม่ในวันแรก